VANCO INWESTYCJE Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności polegająca na prowadzeniu szkoleń wyjazdowych, fryzjerskich i kosmetycznych.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu, na rynek wprowadzony zostanie nowy produkt w postaci usług szkoleniowych - fryzjerskich i kosmetycznych. Utrzymane zostaną dotychczasowe miejsca pracy i zatrudniony  1 nowy pracownik.

 

Wartość projektu:

86 100 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

60 000 zł